adj.

impeding, hindering, interrupting.

adj.

Որ կասեցուցանէ կամ կասեցոյց. խափանիչ.

Սերմն նորա դեղ է, եւ նոյն դարձեալ կասեցուցիչ ցանկութեան. (Եզնիկ.։)

Ասէր ցկասեցուցիչսն, զի՞նչ գործէք, զ՞ի լայք եւ ճմլեցուցանէք զսիրտս ի ներքս. (Սեբեր. ՟Թ։)