va.

to stop, to detain, to withhold, to keep in, to prevent, to hinder, to hold back, to interrupt.

ն.

ἑγκόπτω, ἁνακόπτω retundo, impedio ἑλαττόω imminuo եւ այլն. Տալ յետս կասիլ կամ յետնիլ եւ զկայ առնուլ. յետս ընկրկել. նահանջել. արգելուլ. խափանել. դադարեցուցանել. պակասեցուցանել, նուազել. ընդմիջել. ետ կեցնել, արգիլել, խրտեցնել, պակսեցնել, միջահատել.

Բարւոք ընթանայիք, ո՞կասեցոյց զձեզ ճշմարտութեանն չհաւանել. (Գաղ. ՟Ե. 7։)

Արբեցութիւն կասեցուցանէ զոյժ. (Սիր. ՟Լ՟Դ. 40։)

Զմտացն ընծայութիւն երբեմն կասեցուցին, եւ երբեմն ամենեւին իսկ մթացուցին. (Կիւրղ. ծն.։)

կասեցուցանէ ի սիրոյն. (Ոսկ. թես.։)

Ըստ հաւատոցն ոչինչ կասեցուցանէր զգործն. (Խոր. ՟Բ. 89։)

Կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն. (Պիտ.։)

Կասեցուցանել ի պատուոյն, կամ յարիական զօրութենէ, կամ ի հանդիսից բարեպաշտութեան. (Նանայ.։ Ղեւոնդ.։ Սարգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կասեցուցանեմ
դու կասեցուցանես
նա կասեցուցանէ
մեք կասեցուցանեմք
դուք կասեցուցանէք
նոքա կասեցուցանեն
Imparfait
ես կասեցուցանեի
դու կասեցուցանեիր
նա կասեցուցանէր
մեք կասեցուցանեաք
դուք կասեցուցանեիք
նոքա կասեցուցանեին
Aoriste
ես կասեցուցի
դու կասեցուցեր
նա կասեցոյց
մեք կասեցուցաք
դուք կասեցուցէք
նոքա կասեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կասեցուցանիցեմ
դու կասեցուցանիցես
նա կասեցուցանիցէ
մեք կասեցուցանիցեմք
դուք կասեցուցանիցէք
նոքա կասեցուցանիցեն
Aoriste
ես կասեցուցից
դու կասեցուսցես
նա կասեցուսցէ
մեք կասեցուսցուք
դուք կասեցուսցջիք
նոքա կասեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կասեցուցաներ
դուք մի՛ կասեցուցանէք
Impératif
դու կասեցո՛
դուք կասեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կասեցուցանիջիր
դուք կասեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կասեցուսջի՛ր
դուք կասեցուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պակասեցուցանեմ, ուցի

Voir tout