vn.

to thrash corn;
cf. Կասիմ.

ն.

cf. ԿԱՍՈՒՄ. ԿԱՍԵՄ չ. cf. ԿԱՍԻՄ։ Գտանի եւ ներգործականն սորա՝ որպէս Կասեցուցանել.

Զճեպ զղջմանն փոքր ինչ կասեաց. (Նար. ՟Խ՟Ը։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պակասեմ, եցի

Voir tout