adj.

blue, sky-blue, cerulean, aznre;

s.

light blue;
գորշ —, dark blue;
— դաշտ, the liquid plain, the watery way, the main, the sea.

adj. s.

ԿԱՊՈՅՏ κυανός, κυάνεος, ὐακίνθινος , ῤαντός caeruleus, subalbus եւ այլն. որ եւ ԿԱՊՈՒՏԱԿ. լծ. թ. քէտուր, քէտպուտի. երկնագոյն. ծովագոյն. եւ Մոխրագոյն. կապուտ. կապտագոյն.

Զքաղս կապոյտս, եւ զամենայն այծս կապոյտս, եւ զխոյ կապոյտ. (Ծն. ՟Լ. 35=40։)

Ի կապոյտ դաշտին ձիարձակ լինէին. այսինքն նաւէին ընդ ծով. (Ագաթ.։)

Ի կոյտս կոհակաց՝ կապոյտ կուտակաց. (Նար. խչ.։)

Կապոյտն ընդ սպիտակի խառնեալ՝ զլուրջն (կացուցանէ). (Պղատ. տիմ.։)

Եւ է գոյն կապոյտ սեաւ. (Երզն. ՟ժ. խորան.։)

Ի կարմրոյ, ի բեհեզոյ, ի ծիրանւոյ, ի կապուտոյ. (Տաղ.։)