s.

currying;
cf. Խաղախորդ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կաշեգործութիւն կաշեգործութիւնք
accusatif կաշեգործութիւն կաշեգործութիւնս
génitif կաշեգործութեան կաշեգործութեանց
locatif կաշեգործութեան կաշեգործութիւնս
datif կաշեգործութեան կաշեգործութեանց
ablatif կաշեգործութենէ կաշեգործութեանց
instrumental կաշեգործութեամբ կաշեգործութեամբք