s.

bribe, present;
fees;
— օք, by force of bribery, through corruption;
— խթել՝ տալ to bribe, to corrupt, to grease the palm;
to suborn;
—ս առնուլ, to take bribes.

Other definitions containing this entry

Անկաշառառու, ի, աց

cf. Անկաշառ.


Խթեմ, եցի

to goad, to spur, to incite, to drive, to spur on, to urge on;
կաշառս —, to bribe, to corrupt;
to buy over.


Կաշառակուրծ

cf. Կաշառաբեկ;
— առնել, to procure through bribery corruption;
to corrupt, to render venal;
— լինել, to allow oneself to be corrupted by presents, to be venal.


Voir tout

s.

δῶρον, δόμα donum, munus եւ λύτρον redemptionis pretium (որպէս թէ կշռեալ տուրք, որպէս փրկանք) Ընծայն զոր առնու դատաւորն առ ի լինել ի կողմն տուողին. տե՛ս (Ել. ՟Ի՟Գ. 7. եւ 8։ ՟Ա. Թագ. ՟Ը. 3։ Սղ. ՟Ի՟Ե. 10։ Ես. ՟Ե. 23. ՟Լ՟Գ. ՟Խ՟Ե. 13, եւ այլն։)

Բայց դու ինձ մի միայն զարծաթ կաշառ առդներ, զի բազումք եւ զբան փաղաքուշ սովոր են տալ կաշառ, եւ զգովութիւնս նանիրս. (Լմբ. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկաշառ

Անկաշառառու, ի, աց

Կաշառաբեկ

Կաշառագնաց լինիմ

Կաշառակուրծ

Կաշառակրծութիւն, ութեան

Կաշառանք

Կաշառառու, աց

Կաշառառութիւն, ութեան

Կաշառատու, աց

Կաշառեմ, եցի

Կաշառիչ

Սաստկաշառաչ

Voir tout