s.

the accepting or taking bribes.

s.

Առնուլն զկաշառս. կաշառակրծութիւն.

Վասն անիրաւ դատաստանաց, վասն կաշառութեան. (Ճ. ՟Ը.։)

Մեղայ կաշառութեամբ. (Մաշկ.։)

Կաշառառութեամբ յայնպիսի յանդգնեցաւ գործ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կաշառառութիւն կաշառառութիւնք
accusatif կաշառառութիւն կաշառառութիւնս
génitif կաշառառութեան կաշառառութեանց
locatif կաշառառութեան կաշառառութիւնս
datif կաշառառութեան կաշառառութեանց
ablatif կաշառառութենէ կաշառառութեանց
instrumental կաշառառութեամբ կաշառառութեամբք