s.

health, vivacity, loveliness;
sprightliness, liveliness, gaiety, sportiveness.

s.

Կայտառ գոլն՝ ըստ ամենայն առման.

զորոյ զտղայութեան զկայտառութիւնն յայտ արեալ. (Կորիւն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կայտառութիւն կայտառութիւնք
accusatif կայտառութիւն կայտառութիւնս
génitif կայտառութեան կայտառութեանց
locatif կայտառութեան կայտառութիւնս
datif կայտառութեան կայտառութեանց
ablatif կայտառութենէ կայտառութեանց
instrumental կայտառութեամբ կայտառութեամբք