adj.

written or signed by the emperor.

adj.

Ի կայսերէ գրեալ, ստորագրեալ.

Առեալ զանընդդիմկաց հրամանն հանդերձ սակերօք կայսերադիր նշանակելով. (Կորիւն.։)