s.

boisterous wind.

s.

Անուն հողմոյ՝ որ խռովէ զօդս.

Օդքն ծածկեն զճառագայթսն. կայս անուն է հողմոյն. արգ ծածկի արեգակն յամպն. (Պիտառ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կայսերագիր

Կայսերազարմ, ից

Կայսերազն, զին, զունք, զանց

Կայսերական

Կայսերակերպ

Կայսերակից

Կայսերանամ, ացայ

Կայսերացուցանեմ, ուցի

Կայսերութիւն, ութեան

Կայստեր

Կայսր, սեր, սերք, սերաց

Կայսրընտիր, տրաց

Կայսրընտրական

Կայսրընտրութիւն, ութեան

Կայսրուհի

Voir tout