cf. Կայան;
station, rail-way station;
terminus;

mar.

wharf;
landing place;
— կառաց, coach-stand;
— ելից, մտից, departure;
arrival.

s.

Տեղի կալոյ, կայան. վայր.

Վերնաբնակ կայարան վերինն ԵԷմի. (Անան. եկեղ։)

Ի յայս կայարան կենաց. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Կենդանակերպ ... որք են եօթնից մոլորակացըն կայարան. (Շ. իմ. եղակ.։)

Բացաւ կայարան շիրմին՝ դիր գերեզմանին. (Գանձ.։)

Իսկ ՃՃ. ի վարս կալիստր.

Տեղիք կայարանացն են ի ներքոյ հաստատութեան. որպէս ռամկականն կայանք մոլար կարծեաց հազարամեայց։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կայարան կայարանք
accusatif կայարան կայարանս
génitif կայարանի կայարանաց
locatif կայարանի կայարանս
datif կայարանի կայարանաց
ablatif կայարանէ կայարանաց
instrumental կայարանաւ կայարանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կայարանապետ, աց

Վկայարան, աց

Voir tout