s.

felt;
—ակուռ թաղիք, compact felt.

s.

πίλημα lana coacta, pileus. որ եւ ԿԱՅՃ. թ. քէջէ. Թաղիք. հանդերձ կամ գլխարկ թաղեայ. խիտ գործուած բրդեղէն, կամ մազեղէն բրդոտ. ցփսի.

Ոմն սկայ վառեալ ... հարեալ նիզակաւ՝ Ճախր առնոյր կաճիւ (կամ կաճեայն.) (Խոր. Գ. 9։)

Այսպիսի ինչ եւ կամ այնպիսի հանդերձ, կայճ, եւ այծենակաճն. (Անյաղթ պորփ.։ Իսկ ի Հին բռ.)

Կաճ, նուրբ։ Կաճուկ, խանձարուր։

ԿԱՃ 2 Իսկ ի Հին բռ.

Կաճ, նուրբ։ Կաճուկ, խանձարուր։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Այծենակաճ

Գեղեցկաճեմ

Երկաճիւ

Իսկաճեմ

Կաճառ, աց

Կաճառակից

Կաճառակցութիւն, ութեան

Կաճառանոց

Կաճառիմ, ռեցայ

Կաճառորդ, աց

Կաճառորդութիւն, ութեան

Կաճառումն, ման

Կաճեայ

Կաճէ

Կաճին

Հակաճառ

Հակաճառեմ, եցի

Հակաճառութիւն, ութեան

Ճակաճան, աց

Ճակաճանութիւն, ութեան

Voir tout