s.

lameness, hobbling.

s.

χωλεία, χώλευμα claudificatio. Կաղ գոլն. կաղալն. սայթաքումն.

Ոչինչ վնասէր կաղութիւն զփոյթն լսողութեան. (Ոսկ. գծ.։)

կուրութիւն, խեղութիւն, եւ կաղութիւն։ Միշտ ունել առ ինքն զկաղութիւն. (Բրսղ. մրկ.։ Վրդն. ծն.։)

Խօսեցաւ պարզ առանց կաղութեան (լեզուի). այսինքն անսայթաք. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կաղութիւն կաղութիւնք
accusatif կաղութիւն կաղութիւնս
génitif կաղութեան կաղութեանց
locatif կաղութեան կաղութիւնս
datif կաղութեան կաղութեանց
ablatif կաղութենէ կաղութեանց
instrumental կաղութեամբ կաղութեամբք