vn.

to limp, to be or go lame, to halt, to hobble;

fig.

to hesitate, to water;
յերկուս հետս —, to halt between two opinions

չ.

ԿԱՂԱՄ որ եւ ԿԱՂԱՆԱԼ. χωλαίνω, ἑπισκάζω claudico. Կաղ լինել. որպէս զկաղ քայլել. տկարանալ յնթացս. յետնիլ. տատանիլ ոտիւք կամ մտօք.

Անկաւ, եւ կաղացաւ։ Մինչեւ ցե՞րբ կաղայք յերկուս հետս։ Կաղայր ի զըստէ անտի։ Կաղացան ի շաւղաց իւրեանց. (՟Բ. Թագ. ՟Դ. 4։ ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 21։ Ծն. ՟Լ՟Բ. 31։ Սղ. ՟Ժ՟Է. 45։)

Յերկուս կողմանս եւ յերկուս միտս կաղաս. (Մանդ. ՟Ա։)

Ի յերկուս հետս երկմտութեան կրկին կաղացի. (Նար. ՟Կ՟Դ։)

Յարուեստիցս յայսցանէ կաղացեալ եմք. (Մագ. քեր.։)

Զի մի՛ կաղասցէ ի կատարելութենէ. (Շ. յկ. ՟Ի՟Զ։)

Կրկին հաւատս ցուցանէին, զի կաղալոց եւ սողալով եւս ի լեառնն ելանէին։ Վասն յարութեանն բան կաղայր առ նոսա. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 27։ եւ Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Որ ըստ հաւատոցն կաղայ. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կաղամ
դու կաղաս
նա կաղայ
մեք կաղամք
դուք կաղայք
նոքա կաղան
Imparfait
ես կաղայի
դու կաղայիր
նա կաղայր
մեք կաղայաք
դուք կաղայիք
նոքա կաղային
Aoriste
ես կաղացի
դու կաղացեր
նա կաղաց
մեք կաղացաք
դուք կաղացէք
նոքա կաղացին
Subjonctif
Présent
ես կաղայցեմ
դու կաղայցես
նա կաղայցէ
մեք կաղայցեմք
դուք կաղայցէք
նոքա կաղայցեն
Aoriste
ես կաղացից
դու կաղասցես
նա կաղասցէ
մեք կաղասցուք
դուք կաղասջիք
նոքա կաղասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կաղար
դուք մի՛ կաղայք
Impératif
դու կաղա՛
դուք կաղացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու կաղասջի՛ր
դուք կաղասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդակաղամբ

Կաղամախ, ից

Կաղամախի, խեաց

Կաղամար, աց

Կաղամբ, ից, աց

Կաղամբավաճառ, աց

Կաղամբիտ

Voir tout