s.

den, lair, haunt.

s.

κοίτη cubile κυρτός, ἅντρον cavea, caverna. (լծ. խաղաղ, եւ ղօղիլ) Դադարք գազանաց եւ սողնոց. որջ. մորի. խշտի. ծակ. սորք. գաղտնածածուկ տեղի թաքստեան.

Ի կաղաղս գազանաց։ Ոչ միայն պարտ է զթունաբերսն սպանանել, այլ եւ զորջսն եւ զկաղաղսն քակտել եւ աւերել. (Փիլ. նխ. ՟բ. եւ Փիլ. լին.։)

Որջացեալ յամուրն անի, իբրեւ ի կաղաղի հանդարտութեան զօղեալ. (Խոր. ՟Բ. 74։)

Կաղաղս եւ հանգրուան պատրաստական արարին վիշապ օձին կամակորի։ Զանօրինաց զկաղաղսն կիզեալ ապականեաց. (Լաստ. ՟Ի՟Գ։)

Դադարս եւ կաղաղս եւ որջս հայցէին. (Վրդն. ծն.։)

Ի կաղաղ ծննդոց իժից ձեռն արկցէ. (Իրեն. առ Լեհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թակաղաղ, աց

Կաղաղանք

Կաղաղիմ, եցայ

Voir tout