ԿԱՂԱԿԱՐԾ եւ ԿԱՂԱԿԱՐԾԵԼԻ. որ եւ ԿԵՂԱԿԱՐԾ. Կամ խեղ կարծեօք. կաղալով կարծեաց՝ կասկածանօք. խիթալի.

Հովիւքն կասկածք կաղակարծք. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Կաղակարծ ընկալեալ. (Նար. ՟Խ՟Ը։)

Կաղակարծելի իմն ցուցանէ զոմանս անյայտաբար. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Պատիր պտղովն կաղակարծելի բաժամտութեամբն. (Թէոդոր. խչ.։)