adj.

stammering, stuttering, lisping.

adj.

ԿԱԿԱԶ որ եւ ԿԱԿԱԶՈՏ. ψελλός balbus. թ. պ. կէկէջ, քէքէչ. Ծանրալեզու. թոթով. թռուատ. քաղթնատ. գնչու. փէշթէք, փէփէկի.

Յիշէ զկակազ լեզուն. (Վրդն. ել.։)

Լոտովիկոս կակազն՝ հայրն գառլինոյ. (Մարթին.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կակազեմ, եցի

Սեկակազմ

Voir tout