s.

lane, narrow way, pathway, footway or footpath.

s.

Նուրբ եւ նեղ անցք. (ի ռմկ. կաճ, նուրբ) cf. ՆՐԲԱԿԱԾԱՆ.

Ընդ նրբուղի կածանս գնալ. (Վրդն. երգ.։)

Որպէս անձաւք անբաւահայեացք, յորժամ գնայ ոք ընդ նա նրբուղի կածանաւ. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կածանեմ

Կասկածանք

Նրբակածան

Voir tout