vn.

to pass through narrow ways.

շ.

ԿԱԾԱՆԵԼ Անցանել (լուսոյ) ընդ նեղ անցս, ընդ ծակ, ընդ ծերպ.

Ի յոյս նշողից գնասցէ հոգւոյն բանս՝ կածանելով ինչ ի խաւարչուտ տեղիս յայս. (Վրդն. երգ.։)