adj.

hanging, dangling, pendent;
hung up, suspended;
ի — ունել, to suspend, to hold in suspense;
ի — մնալ, to remain in suspense.

Արմատ Կախելոյ. ուստի

adv.

Ի ԿԱԽ. մ. ἑκκρεμής pendens, pendulus. Կախեալ, եւ կախեալ գոլով, կամ երկայնեալ ի վերուստ առանց հասանալոյ ի վայր. ընդհատեալ մնալով. կջսատ. անհաստատ. անլրացեալ. կախուած.

Կանթեղքն ի կախ կան անչըւան. (Շ. առակ.։)

Կէտ կարթիւ ի կախ կորզեալ. (Մագ. ՟Ե։)

Զուրարն սոքա զահեակ բազկաւն ի կախ ունելով կրկին. (Լմբ. եկեղ.։ Մխ. դտ.։)

Կայ այսպէս հաստատեալ ի միջոցին ի կախ. (Երզն. երկն.։)

Միջակ նշան (միջակէտն). ոգի ի սմա առնու ընթեցօղն՝ ի կախ ունելով զձայնն. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Մի բան կայ ի կախ։ Սայլն ի կախ անկանի. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկախ

Անկախութիւն, ութեան

Առակախօս

Առակախօսեմ, եցի

Առակախօսութիւն, ութեան

Առկախեալ

Գեղեցկախայտուց

Գեղեցկախօս

Գնդակախաղութիւն, ութեան

Գրկախառն

Գրկախառնիմ, եցայ

Գրկախառնութիւն, ութեան

Դատարկախոյզ

Երկախառնեմ, եցի

Երկախումբ

Ժամանակախօս, ի

Ժամանակախօսական

Ժամանակախօսութիւն, ութեան

Խակախորհութիւն, ութեան

Խնկախառն

Voir tout