va.

to strengthen, to corroborate, to sustain, to give strength to;
to repair, to restore to vigour good health, to re-establish;
to encourage, to give heart to;

vn.

to recover, to regain one's strength, to get well again, to be restored;
to take heart, to cheer up.

ԿԱԶԴՈՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԿԱԶԴՈՒՐԵՄ, եցի. ն. ԿԱԶԴՈՒՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. գրի եւ ԿԱՍԴՈՒՐԵԼ. յն. ստիրի՛զօ, στηρίζω statuo firmiter, stabilio, fulcio եւ այլն. եւ այլն. Կացուցանել ի հաստատութեան. հատատուն առնել. ամրացուցանել. զօրացուցանել.

Կազդուրեցուսցէ (կամ կազդուրացուսցէ), կարողացեւսցէ, հաստահիմն արասցէ. (՟Ա. Պետ. ՟Ե. 10։)

Եթե կարասցէն կազդուրել. (Ես. ՟Խ՟Է. 13։)

Ըստ կազդուրել մանկանց իմոց խաղացից. այսինքն ըստ զօրանալոյ ոտից. (Ծն. ՟Լ՟Գ. 14։)

Խռովէին, անդրէ կազդուրէ զնոսա. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 29։)

Զհիւանդացեալ ժողովուրդն կազդուրեցուանէր. (Խոսր.)

Զխորակեալս կազդուրեսցես. Կազդուրեա ի կականմանցս։ Յոգի կենդանի եկեալ կազդուրեցայց. (Նար.։)

Կազդուրեցան կացին ի վերայ ոտից իւրեանց. (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կազդուրացուցանեմ
դու կազդուրացուցանես
նա կազդուրացուցանէ
մեք կազդուրացուցանեմք
դուք կազդուրացուցանէք
նոքա կազդուրացուցանեն
Imparfait
ես կազդուրացուցանեի
դու կազդուրացուցանեիր
նա կազդուրացուցանէր
մեք կազդուրացուցանեաք
դուք կազդուրացուցանեիք
նոքա կազդուրացուցանեին
Aoriste
ես կազդուրացուցի
դու կազդուրացուցեր
նա կազդուրացոյց
մեք կազդուրացուցաք
դուք կազդուրացուցէք
նոքա կազդուրացուցին
Subjonctif
Présent
ես կազդուրացուցանիցեմ
դու կազդուրացուցանիցես
նա կազդուրացուցանիցէ
մեք կազդուրացուցանիցեմք
դուք կազդուրացուցանիցէք
նոքա կազդուրացուցանիցեն
Aoriste
ես կազդուրացուցից
դու կազդուրացուսցես
նա կազդուրացուսցէ
մեք կազդուրացուսցուք
դուք կազդուրացուսցջիք
նոքա կազդուրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կազդուրացուցաներ
դուք մի՛ կազդուրացուցանէք
Impératif
դու կազդուրացո՛
դուք կազդուրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կազդուրացուցանիջիր
դուք կազդուրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կազդուրացուսջի՛ր
դուք կազդուրացուսջի՛ք