va.

to gasify.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կազացուցանեմ
դու կազացուցանես
նա կազացուցանէ
մեք կազացուցանեմք
դուք կազացուցանէք
նոքա կազացուցանեն
Imparfait
ես կազացուցանեի
դու կազացուցանեիր
նա կազացուցանէր
մեք կազացուցանեաք
դուք կազացուցանեիք
նոքա կազացուցանեին
Aoriste
ես կազացուցի
դու կազացուցեր
նա կազացոյց
մեք կազացուցաք
դուք կազացուցէք
նոքա կազացուցին
Subjonctif
Présent
ես կազացուցանիցեմ
դու կազացուցանիցես
նա կազացուցանիցէ
մեք կազացուցանիցեմք
դուք կազացուցանիցէք
նոքա կազացուցանիցեն
Aoriste
ես կազացուցից
դու կազացուսցես
նա կազացուսցէ
մեք կազացուսցուք
դուք կազացուսցջիք
նոքա կազացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կազացուցաներ
դուք մի՛ կազացուցանէք
Impératif
դու կազացո՛
դուք կազացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կազացուցանիջիր
դուք կազացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կազացուսջի՛ր
դուք կազացուսջի՛ք