vn.

to turn to gas, to gasify.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կազանամ
դու կազանաս
նա կազանայ
մեք կազանամք
դուք կազանայք
նոքա կազանան
Imparfait
ես կազանայի
դու կազանայիր
նա կազանայր
մեք կազանայաք
դուք կազանայիք
նոքա կազանային
Aoriste
ես կազացայ
դու կազացար
նա կազացաւ
մեք կազացաք
դուք կազացայք
նոքա կազացան
Subjonctif
Présent
ես կազանայցեմ
դու կազանայցես
նա կազանայցէ
մեք կազանայցեմք
դուք կազանայցէք
նոքա կազանայցեն
Aoriste
ես կազացայց
դու կազասցիս
նա կազասցի
մեք կազասցուք
դուք կազասջիք
նոքա կազասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կազանար
դուք մի՛ կազանայք
Impératif
դու կազացի՛ր
դուք կազացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կազասջի՛ր
դուք կազասջի՛ք

Étymologie