va.

cf. Ծփեմ.

ն.

ԾՓԵՄ ԾՓԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἑπικλίζω inundo περιφέρω circumfero. Տալ ծփիլ. ծուփս յարուցանել. ալէկոծել. տատանել. տարաբերել. յուզել. աղմկել.

Ծփեաց զջուրս կարմիր ծովուն ի վերայ երեսաց նոցա. (Օր. ՟Ժ՟Ա. 4։)

Կարող է զքեզ ամենայն բազմութեամբ քո մատնել ի խորս ծովուդ՝ ծփել զջուրս ծովուդ. (Ղեւոնդ.։)

Ազգամն ծփէ զմարմինն ի մէջ ալեաց զանազան ախտից։ Ծփէ ընդդէմ ալիքն զմիտս, եւ տատանէ. (Լմբ. առակ. եւ Լմբ. սղ.։)

Զկէսն ծփելովն՝ տեռազերծէ զանկելոցնզգեստս. (Պիտ.։)

Զըրպարտութիւն ծփեցուցանէ (կամ սահուցանէ) զիմաստունս. (Ժող. ՟Է. 8։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծփեցուցանեմ
դու ծփեցուցանես
նա ծփեցուցանէ
մեք ծփեցուցանեմք
դուք ծփեցուցանէք
նոքա ծփեցուցանեն
Imparfait
ես ծփեցուցանեի
դու ծփեցուցանեիր
նա ծփեցուցանէր
մեք ծփեցուցանեաք
դուք ծփեցուցանեիք
նոքա ծփեցուցանեին
Aoriste
ես ծփեցուցի
դու ծփեցուցեր
նա ծփեցոյց
մեք ծփեցուցաք
դուք ծփեցուցէք
նոքա ծփեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ծփեցուցանիցեմ
դու ծփեցուցանիցես
նա ծփեցուցանիցէ
մեք ծփեցուցանիցեմք
դուք ծփեցուցանիցէք
նոքա ծփեցուցանիցեն
Aoriste
ես ծփեցուցից
դու ծփեցուսցես
նա ծփեցուսցէ
մեք ծփեցուսցուք
դուք ծփեցուսցջիք
նոքա ծփեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծփեցուցաներ
դուք մի՛ ծփեցուցանէք
Impératif
դու ծփեցո՛
դուք ծփեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծփեցուցանիջիր
դուք ծփեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծփեցուսջի՛ր
դուք ծփեցուսջի՛ք