s.

cf. Ծուփ;
surging of the sea;
wave, billow, swell;

fig.

trouble, care, perturbation;
— հերաց, hair floating in the breeze;

adv.

ի —նի, afloat;

fig.

in trouble;
ի —նի կալ, to waver, to fluctuate, to be agitated, billowy, vacillating.

s.

περιφορά circumlatio եւ այլն. Ծուփք. ծփումն. յուզմունք ալեաց ծովու, կամ ծովու յերեսաց ալեաց. յոյզք եւ վարանք. հոգք, զբօսանք, զբաղանք. տատանումն.

Գիտել զամպարշտի ... զծփանս։ Մեծաւ ծփանօք մտախոհ ակի առ քեզ. (Ժղ. ՟Է. 26։ ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 8։)

Համտարած ծով ծփանաց։ ընդ ծփանս ալեաց ծովու ծփիցին. (Եւս. քր.։ Ոսկ. յհ.։)

Ապրեալ ի ծփանաց։ Ըստ սաստկութեան ծփանաց. (Ագաթ.։)

Ի յոյժ յանդնդային ծփանացն։ Ալէկոծի անհնարին ծփանօք. (Պիտ.։)

Ծով է ինձ ծփանաց՝ կենցաղոյս բերմունք։ Անդորրութիւն ծփանացս։ Խաղաղութիւն ծփանաց։ Ի հեղձմանէ ծփանաց մեղաց. (Նար.։)

Ի ԾՓԱՆԻ ԿԱԼ. Ի ծուփս լնել, ծփիլ.

Հանապազ ի խռովութեան եւ ի ծփանի կան. (Վեցօր. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծփանք
accusatif ծփանս
génitif ծփանաց
locatif ծփանս
datif ծփանաց
ablatif ծփանաց
instrumental ծփանաւք

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծովածփանք, նաց

Voir tout