cf. Ծոպ;
cf. Ծուփ.

cf. ԾՈՊ, եւ ԾՈՒՓ.

Զոր քղանցք կոչէին, այսինքն ծուպք. (Երզն. մտթ.։)

Երկինք ամպով ծուպ ի ծուպ ծովացեալ կայր. (Եփր. թագ.։) ( տալզա տալզա, սագըմ սալագ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կեղծուպատիր

Voir tout