vn.

cf. Ծուլամ.

ԾՈՒՂԱԼ. Իբր Ծուլալ, ծուլանալ. μέλλω, ἁμελέω cunctor եւ negligo.

Ո՛չ հարկ է առ այնոցիկ ծուղալ, ի սակս որոց բնաւորեալ են ինչք. եւ այսոքիկ են հոգի եւ մարմին. (Պղատ. օրին. ՟Ե։)

Ծուղալ ոչ եւս վայել է, այլ՝ ասել. (անդ. ՟Ժ։)

Կապելոյն ոչ փոյթ արարեալ, այլ ծուղացեալ յաղագս սորա իբրու այրասպանի, ոչ ինչ համարեալ իր գոլ՝ եթէ մեռանիցի. (Պղատ. եւթիփռոն.։)

Չեմ ծուղալոց. (Բուզ. ՟Գ. 20։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ծուղամ
դու ծուղաս
նա ծուղայ
մեք ծուղամք
դուք ծուղայք
նոքա ծուղան
Imparfait
ես ծուղայի
դու ծուղայիր
նա ծուղայր
մեք ծուղայաք
դուք ծուղայիք
նոքա ծուղային
Aoriste
ես ծուղացայ
դու ծուղացար
նա ծուղացաւ
մեք ծուղացաք
դուք ծուղացայք
նոքա ծուղացան
Subjonctif
Présent
ես ծուղայցեմ
դու ծուղայցես
նա ծուղայցէ
մեք ծուղայցեմք
դուք ծուղայցէք
նոքա ծուղայցեն
Aoriste
ես ծուղացայց
դու ծուղասցիս
նա ծուղասցի
մեք ծուղասցուք
դուք ծուղասջիք
նոքա ծուղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծուղար
դուք մի՛ ծուղայք
Impératif
դու ծուղացի՛ր
դուք ծուղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծուղասջի՛ր
դուք ծուղասջի՛ք