s.

dropping, trickling;

bot.

barberry;
new-mown hay.

Որպէս արմատ Ծորելոյ, Ծորեալ ինչ. Հիւթ ախորժ. (լծ. ընդ ջուր, սոր, թոր.)

Կարմիր մեղուք ի ներս աղուոր (հատք նռան), եղբայր դու կե՛ր զինչ մեղրի ծոր. (Շ. առակք.։)

s.

βέρβερις, ὁξυάκανθα uva spina sine crispina, spinae racemariae bacca. Պտուղ վայրի փշուտ թփոյ՝ Որպէս հատ մանր խաղաղոյ՝ կարմիր կամ կանաչ, թթուաշ. զրիշկ, զիրիշք, զզամպուխ, ֆռէնկ իւզիւմի, էմպէրպարիս, պէրէրիս, թիքէն իւզիւմի. (Բժշկարան.։ Հին բռ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Այծորդ

Անլծորդ

Աստուածորդի, դւու

Թարախածոր

Լծորդ, աց

Լծորդածին

Լծորդեմ, եցի

Լծորդութիւն, ութեան

Լծորդօրէն

Խնծոր

Ծոծորակ

Ծորածոյ մեղր

Ծորակ, ի

Ծորան, աց

Ծորեմ, եցի

Ծորենի, ենւոյ

Ծորեցուցանեմ, ուցի

Ծորիմ, րեցայ

Ծորին

Ծործոր, աց, ոց

Voir tout