va.

to set running, to cause to flow;
զմտաւ իսկ ածելն —նէ զբերանս, the mere thought of it makes my mouth water.

ԾՈՐԵՄ, եցի. ն. ԾՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. καταρρυέω defluo. Հոսել. թորեցուցանել. կաթեցուցանել. վայթել. Վազցընել, կաթեցնել, վոթել

Բազում առնես ծաղիկ, սակայն հոսես եւ ծորես. (Մխ. առակ.։)

Զամենայն պտուղն յառաջ քան զհասանել՝ ծորել եւ ի բաց թօթափել. (Փիլ. լին. ՟Գ. 10։)

Ծորեցուցանէր զլորձունս իւր ի վերայ մօրուաց իւրոց. (՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Ա. 13։)

Ոչ պահեն ի միտս զսերմն բանին աստուծոյ, այլ ծորեցուցանեն ի մտաց. (Խոսր.։)

Վիրաւորեն, եւ արիւն ծորեցուցանեն. (Մանդ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծորեցուցանեմ
դու ծորեցուցանես
նա ծորեցուցանէ
մեք ծորեցուցանեմք
դուք ծորեցուցանէք
նոքա ծորեցուցանեն
Imparfait
ես ծորեցուցանեի
դու ծորեցուցանեիր
նա ծորեցուցանէր
մեք ծորեցուցանեաք
դուք ծորեցուցանեիք
նոքա ծորեցուցանեին
Aoriste
ես ծորեցուցի
դու ծորեցուցեր
նա ծորեցոյց
մեք ծորեցուցաք
դուք ծորեցուցէք
նոքա ծորեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ծորեցուցանիցեմ
դու ծորեցուցանիցես
նա ծորեցուցանիցէ
մեք ծորեցուցանիցեմք
դուք ծորեցուցանիցէք
նոքա ծորեցուցանիցեն
Aoriste
ես ծորեցուցից
դու ծորեցուսցես
նա ծորեցուսցէ
մեք ծորեցուսցուք
դուք ծորեցուսցջիք
նոքա ծորեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծորեցուցաներ
դուք մի՛ ծորեցուցանէք
Impératif
դու ծորեցո՛
դուք ծորեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծորեցուցանիջիր
դուք ծորեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծորեցուսջի՛ր
դուք ծորեցուսջի՛ք