s.

coulter, plough-share.

Other definitions containing this entry

Ձուլեմ, եցի

to cast, to smelt, to found;
to freeze, to harden by cold;
to solidify;
—եսցեն զսուսերս իւրեանց ի խոփս, they shall turn their swords into ploughshares.


Voir tout

s.

ἅρατρον aratrum. որ եւ ՄԱՃ. Երկաթ մեծ սեպաձեւ եռանկիւն՝ սրեալ յամենայն կողմանց՝ ի սորին ծայր արօրոյ կամ մաճի վասն պատառելոյ զերկիր ի հերկելն.

Խոփոյ, եւ կացնոյ, եւ մանգաղի։ Ձուլեսցեն զսուսերս իւրեանց ի խոփս. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 21։ Ես. ՟Բ. 4։ եւ Միք. ՟Դ. 3։)

Եթէ խոփ, եւ գերանդի, եւ մանգաղ ոք գործիցէ. (Եզնիկ.։)

Խոփով զերկիր գործեն. (Լծ. կոչ.։)

Մերթ՝ Ցից երկաթի.

Յայել վարսեաց խոփ ըադ ծամելիսն սիսարայ. (Միխ. ասոր.։)