s.

chamber;
cell.

Other definitions containing this entry

Ծախ, ուց

outlay, expenditure;
cost;
expense;
consumption;
waste, damage;
sale;
մանր —ք, trifling expenses;
տարապարտ՝ աւելորդ —ք, useless, superflous, exhorbitant expenses;
առանց ծախուց, gratis;
սակաւ ծախիւք, at a slight cost, cheap;
—իւք իմովք, ազգին, բարեկամին, at my, at the nation, at his friends cost or expense;
ծախս առնել, առնել —ս մեծամեծս, to expend;
to make great expenses, to spend a great deal;
to live in great stile.


Մազապուրծ զերծանիլ

to have a narrow or hairbreadth escape, to escape narrowly, with much difficulty, to save one's life;
ոչ թողուլ —, to give no quarter, to cut down, to exterminate, to destroy utterly;
միայն փախուցեալ կենդանի —, escaped alone with difficulty;
cf. Մահ.


Պախուց, խցոյ

halter, bridle;
թափել զպակուց or պախուցաթափ լինել, to break from the halters.


Պատահիմ, եցայ

to meet, to meet one another;
to arrive, to happen, to befall, to occur;
to go to meet, to encounter, to oppose, to withstand, to resist, to come to blows, to grapple with, to kill;
— ումեք մարտիւ, պատերազմաւ, to meet face to face, to attack in front, to war against;
փախուցեալ յանձրեւէ՝ կարկտի պատահէ, to leap out of the frying-pan into the fire.


Voir tout

s.

ար. խուսս. ταμιείδιον cellula. Սենեակ փոքր. խուղ. խրճիթ. հիւղ. բնակարան. օթեւան.

Խուցս այս դարբնոց է։ Շրջեալ արտաքոյ խցին։ Ի խցի իւրում նստի. (Վրք. հց.։ Ի գիրս խոսր.։ Սարգ. յուդ. ՟Բ։)

ԽՈՒՑ. (որպէս թ. խաս օտասը) Սենեակ արքունի. տուն գանձուց. Շտեմարան. ταμεῖον cella.

Շնորհեաց ոչ միայն զմասն պարգեւին, այլ զամենայն զբուն զհայրենի խցիւն յանմատոյց զօրութենէն. (Եղիշ. խաչել.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խառնախուց խշտիկք

Պախուց, խցոյ

Փախուցանեմ, ուցի

Փախուցիչ

Voir tout