s.

δεσμή, καλάμη fasciculus, stipula. կապ (ռմկ. կապոց ). տրցակ. փունջ բուսոց քաղելոց.

Թաքոյց զնոսա ընդ խրձամբք կտաւոյ. (Յես. ՟Բ. 6։)

Քաղեցէք նախ զորոմնդ, եւ կապեցէ՛ք զայդ (ի) խրձունս. (Մտթ. ՟Ժ՟Գ. 30։)

Ի խրձունս որոմանցն. (Նար. ՟Լ՟Թ։)

Խրձան խոտի։ Խուրձ բանջարոյն. (Մեսր. երէց.։ Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե։)

Բազմութիւնք խրձանց. (Ճ. ՟Գ.։)

Անլուծանելի դոլ ի տանջանսն իբր զկապեալ շղթայիւ համագումար ի միասին ըստ խրձան օրինի. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խուրձն, խրձան, խրձունք, խրձանց

Voir tout