adj.

Ուր իցէ խումբ ինչ. յայտարար խմբի. միաբանական.

Իսկ երկրորդ ձայն զխմբական աղաչողութիւն ունի. (Մովս. քերթ. եկեղ.։)

Ի թշնամեաց մարտ խմբական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Դասական, խմբական. խմբականն, զորպէս եկեղեցոյց մովսէս զժողովուրդն. (Երզն. քեր.։)