ն.

Թուի Կծանել, ստգտանել. կամ Կամակորել խեղաթիւր մեկնութեամբ.

Ամաց իբրեւ երեսնից սկսեալ. եւ թէ զիբրեւն խացփրեն, արդ աւետարանչիս սովորութիւն է դնելն զիբրեւ շաղկապ. (Վրդն. աւետար.։)