adj.

Տիրապէսխառնեալ. այսինքն անթերի լրութեամբ նիաւորեալ.

Նշան տայ զեղբօրորդւոյնզկատարեալ մարդկութեանն լիախառն աստուածութեամբն. (Նար. երգ.։)