va.

to lap up, to lick up.

ն.

Լեզուլ. լափել.

Իբրեւ զշունս լակեն։ Լեզուօք լակէին (զջուրն), եւ ոչ առնաբար ձերբացի. (Կիւրղ. ել.։)

Նախ զջուրն լակեսցուք, եւ ապա կերիցուք զկաշին. եւ սկսան լակել. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կայլակեմ, եցի

Շալակեմ, եցի

Վերելակեմ, եցի

Փայլակեմ, եցի

Voir tout