adj.

որ իջուցանէ. իջուցանօղ. ինջեցնօղ.

Աղօթս մեր՝ մեզ լինին հանիչք առ քեզ, եւ քեզ լինին իջուցիչք առ մեզ. (Եփր. համաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շիջուցիչ

Voir tout