vn.

to be addicted to women, abandoned to the lust of women.

ձ.

Իգամոլ լինել. մոլիլի սէր օտար կանանց.

Իգամոլելով՝ (կամ իգամոլ ելով՝) զայլոյ ամուսինս ապականէին. (Փիլ. իմաստն.։)