va.

to rust, to oxydize.

ն.

ἱόω rubigine obduco. Ժանգալից առնել, աղտեղել իբր ժանգով. ժանկռոտել.

Պղինձ զունողաց ձեռս ժանգոտէ զմիտսն. (Եփր. պհ.։)