adj.

that measures or counts the time;

s.

chronometer, time-keeper, time-piece.

cf. ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՈՐԾ.

Լինել լուսաւորացդլ նշանացոյցք, ժամանակաչափք. (Ագաթ.։)