adj.

full of misery, miserable.

adj.

Հոծեալ, լի թշուառութեամբ.

Զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն։ Միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ պաշարեալ. (Պիտ.։)