vn.

to thicken, to grow thick;
to grow hard;
to curdle, to coagulate, to clot;
to augment, to increase, to accumulate;
— ի մարմնի, to become incarnate;
թանձրացաւ սիրտ ժողովրդեանս, this people's heart is waxed gross;
թանձրանայր աղաղակն, the uproar increased;
the fear redoubled.

չ.

παχύνομαι incrassor Զգենուլ զթանձրութիւն. ստուարանալ. խտանալ. ծանրանալ. պնդանալ. մակարդիլ.

Թանձրասցի մարախն. (Ժող. ՟Ժ՟Բ. 5։)

Առ ի յոյժ թանձրանալ դիականցն։ Խաւարն արտաքին թանձրացեալ պահի նոցա. (Եղիշ. ՟Զ. եւ ՟Գ։)

Որովայնք թանձրացեալք (կերակրովք) խորհուրդս սուրբս ոչ ծնանին. (Մանդ. ՟Գ։)

Նմանութեամբ՝ Դիզանալ, բազմանալ, սաստկանալ.

Օրըստօրէ աճեն չարիքն, եւ թանձրանայ մեղքն. (Սարգ. ՟բ. յհ. ՟Բ։)

Մեղք՝ որ ոչն խոստովանին, եւս քան զեւս թանձրանան. (Ոսկ. եբր. ՟Լ՟Ա։)

Գոյժ աղաղակի ամբոխին թանձրանայր. (Ագաթ.։)

ԹԱՆՁՐԱՆԱԼ. Խստանալ.

Թանձրացաւ սիրտ ժողովրդեանդ այդորիկ. (Ես. ՟Զ. 10։ Մտթ. ՟Ժ՟Գ. 15։ Գծ. ՟Ի՟Ը. 27։)

ԹԱՆՁՐԱՆԱԼ. Առնուլ զմարմին թանձր, այսինքն զգալի, շօշափելի.

Թանձրացաւ յանարատ կուսէն. (Եղիշ. ՟Բ։)

Բանն թանձրանայ ի մարմնի, մարմնանայ անմարմինն։ Թանձրացեալ բանդ անըմբռնելի. (Շար.։)

ԹԱՆՁՐԱՑԵԱԼ. Իբր Թանձր, թանձրամած. παχύς crassus, densus

Ի վերայ գլխոյ լերինդ թանձրացելոյ. (Ես. ՟Ի՟Ը. 1։)

Ջուր դանդաղամած թանձրացեալ. յն. ջուր թանձր. (՟Բ. Մակ. 20։) (Նովին առմամբ ասի ի փիլիսոփայութեան՝ Թանձրացեալ, πεπηγώς concretus ընդ հակառակն Վերացելոյ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թանձրանամ
դու թանձրանաս
նա թանձրանայ
մեք թանձրանամք
դուք թանձրանայք
նոքա թանձրանան
Imparfait
ես թանձրանայի
դու թանձրանայիր
նա թանձրանայր
մեք թանձրանայաք
դուք թանձրանայիք
նոքա թանձրանային
Aoriste
ես թանձրացայ
դու թանձրացար
նա թանձրացաւ
մեք թանձրացաք
դուք թանձրացայք
նոքա թանձրացան
Subjonctif
Présent
ես թանձրանայցեմ
դու թանձրանայցես
նա թանձրանայցէ
մեք թանձրանայցեմք
դուք թանձրանայցէք
նոքա թանձրանայցեն
Aoriste
ես թանձրացայց
դու թանձրասցիս
նա թանձրասցի
մեք թանձրասցուք
դուք թանձրասջիք
նոքա թանձրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թանձրանար
դուք մի՛ թանձրանայք
Impératif
դու թանձրացի՛ր
դուք թանձրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թանձրասջի՛ր
դուք թանձրասջի՛ք