s.

the ninth letter of the alphabet and the fifth of the consonants;
nine, ninth.

Տառ բաղաձայն ի կարգէ իսպառ անձայնից. թաւ եւ ստուար քան զնմանաձայն տառս դ, տ. իբր դհ.

Դայն ի մէջ տիւնի եւ թոյի. զի քան զտիւնն թաւ է, եւ քան զթոյ՛ն լերկ. (Թր. քեր.։)

Լծորդ եւս է ընդ նոսա. զի ասի թակարթ եւ թակարդ. քաղիրթ, քաղիրդ. շողոքորթ, շողոքորդ. կաթսայ, կատսայ. ընդհանուր, ընթանուր կամ ընթհանուր. որպէս եւ Ընդ եւ Ենթ են նոյն՝ իբր ի ներքոյ։

Թ. Ի բառս ինչ պատահաբար լծորդ գտանի ընդ ծ, եւ ս. զոր օրինակ, թեքել, ծեքել. թիւր, ծուռ. թոյլ, ծոյլ. որպէս եւ ծուխն է թուխ գունով. եւ թուր, եւ սուր են նոյն։

Թ. Ի տառադարձութենէ դնի միշտ որպէս ճ յն. եւ լտ. th մն անունս Դաւիթ, ըստ այլոց (բաց ի վրաց), է Տաւիտ։

Թ. ՟Թ. Որպէս նշանակ թուոյ՝ է Ինն. իններորդ։

Անուն տառիս Թո, կամ Թոյ, յօդիւ լինի Թոն կամ Թոյ՛ն. զոր չէ՛ պարտ շփոթել ընդ բառս Թօն, Թոյն ըամ Թիւն.

Թոյ՛ն թագ, ասէ, արքունական ... մի՛ համարիր քեզ սեպհական. եւ այլն. (Շ. այբուբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբբայութիւն, ութեան

Աբեթ, ի

Աբեղաթաղ

Աբեղայութիւն, ութեան

Աբեղութիւն, ութեան

Աբիաթար, րայ

Ագաթա, այ

Ագաթանգեղոս, ի, սիւ

Ագաթէս

Ագաթոկղէս, ղի

Ագահութիւն, ութեան

Ագանովթ, այ

Ադամաթզենի, նւոյ, նեաց

Ադամաթուզ, թզոյ, ոց

Ազատագրութիւն, ութեան

Ազատականութիւն, ութեան

Ազատամտութիւն, ութեան

Ազատասիրութիւն, ութեան

Ազատութիւն, ութեան

Ազատտատոհմութիւն, ութեան

Voir tout