ն.

ԸՍՏԵՐԻՒՐԵՄ որ եւ ՍՏԵՐԻՒՐԵԼ, նովին հնչմամբ. Խեղաթիւրել. խոտորեցուցանել յերիւրէ, այսինքն յարահետ ճանապարհէ. եւ կամ հանել արտաքոյ քան զյերիւրումն՝ այսինքն քան զբարեկարգութիւն.

Պոռնկութիւն ըստերիւրէ ի պէսպէս անարժան հրապոյրս. (Յճխ. ՟Ը։)

Չկարէ ըստերիւրել յիրաւանց զիրաւագէտն. (Եզնիկ.։)

Որք ըստերիւրիք յԱստուածային կամաց. (Լմբ. իմ.։)

cf. ՍՏԵՐԻՒՐ, եւ այլն։