cf. ԸՍՏԳԻՒՏ. գ.

Ջնջէ զհին ըստգտանսն խոշտանկանացն։ Պատճառս ըստգտանաց ի վերայ դնէ. (Փիլ.։)

Ըստգտանօքն հարկանէ. (Լմբ. ժղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ըստգտանք
accusatif ըստգտանս
génitif ըստգտանաց
locatif ըստգտանս
datif ըստգտանաց
ablatif ըստգտանաց
instrumental ըստգտանաւք