s.

the wearing, the clothing.

s.

Բառնալն կամ կրելն ի վերայ ուսոց եւ թիկանց. զոր օրինակ զմաշկեակ կամ զմուշտակ.

Ի փանաք գազանական սերէ ըստանձնութեան զանզարդութեանն զարդ. (Մագ. ՟Լ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ըստանձնութիւն ըստանձնութիւնք
accusatif ըստանձնութիւն ըստանձնութիւնս
génitif ըստանձնութեան ըստանձնութեանց
locatif ըստանձնութեան ըստանձնութիւնս
datif ըստանձնութեան ըստանձնութեանց
ablatif ըստանձնութենէ ըստանձնութեանց
instrumental ըստանձնութեամբ ըստանձնութեամբք