s.

choice, election;
discernment, discretion, judgment, understanding;
ընտրողութեամբ, discreetly.

s.

διάκρισις discretio Կարողութիւն կամ ներգործութիւն ընտրելոյ. դատումն. որոշողութիւն.

Կամաւորութիւն, ընտրողութիւն, յօժարութիւն. (Սահմ. ՟Ժ՟Ե։)

Կուրանայ ընտրողութիւն հոգւոյ նորա ի սնափառութենէ. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Չէ՛ պարտ ընտրողութիւն առնել հրամանաց առաջնորդին. (Նեղոս.։)

Կամացն ընտրողութեամբ. (Շ. ամենայն չար.։)

Ժամանակին ընտրողութիւն։

Բնական ընտրողութեան ամենայն ոք բաւական ստեղծաւ յԱստուծոյ. զայս ընտրողութիւնս անզգամք թողին. (Լմբ. ժղ. եւ Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընտրողութիւն ընտրողութիւնք
accusatif ընտրողութիւն ընտրողութիւնս
génitif ընտրողութեան ընտրողութեանց
locatif ընտրողութեան ընտրողութիւնս
datif ընտրողութեան ընտրողութեանց
ablatif ընտրողութենէ ընտրողութեանց
instrumental ընտրողութեամբ ընտրողութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անընտրողութիւն, ութեան

Voir tout