Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ընտելուզանեմ
դու ընտելուզանես
նա ընտելուզանէ
մեք ընտելուզանեմք
դուք ընտելուզանէք
նոքա ընտելուզանեն
Imparfait
ես ընտելուզանեի
դու ընտելուզանեիր
նա ընտելուզանէր
մեք ընտելուզանեաք
դուք ընտելուզանեիք
նոքա ընտելուզանեին
Aoriste
ես ընտելուզի
դու ընտելուզեր
նա ընտելոյզ
մեք ընտելուզաք
դուք ընտելուզէք
նոքա ընտելուզին
Subjonctif
Présent
ես ընտելուզանիցեմ
դու ընտելուզանիցես
նա ընտելուզանիցէ
մեք ընտելուզանիցեմք
դուք ընտելուզանիցէք
նոքա ընտելուզանիցեն
Aoriste
ես ընտելուզից
դու ընտելուզցես
նա ընտելուզցէ
մեք ընտելուզցուք
դուք ընտելուզցջիք
նոքա ընտելուզցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընտելուզաներ
դուք մի՛ ընտելուզանէք
Impératif
դու ընտելո՛
դուք ընտելուզէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ընտելուզանիջիր
դուք ընտելուզանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընտելուզջի՛ր
դուք ընտելուզջի՛ք