adj.

cf. Ընդել.

Other definitions containing this entry

Անընդել, ի, ից

cf. Անընտել.


Անընդելութիւն, ութեան

cf. Անընտելութիւն.


Ծով, ուց

sea;
lake;
the molten sea in the Temple;
—ն լայնասփիւռ, the main sea, the deep, the high or open sea;
անդունդք ծովու, the depths of ocean, the mighty deep;
ի խորս ծովու, far out at sea;
կապուտակն ծովուց, sea-green;
ջուր —ու, sea-water;
հէն ծովու, sea-rover, pirate;
ընտել ծովու, accustomed to the sea;
ընդ ծով եւ ընդ զամաք, by sea & land;
գնալ ընդ —, to go to sea, to put to sea, to sail;
անցանել ընդ —, to go over or across, to cross the sea;
զեփիւռ ծովու, sea-breeze;
հողմախաղաղ —, հարթածաւալ —, calm sea, as smooth as glass;
կապուտակային՝ անշարժ՝ խաղաղաւէտ՝ ընդարձակ՝ անհուն —, blue, still, quiet, vast, immense ocean;
մոլեգնութիւն ծովու, the raging or fury of the sea, the roughness of the waters;
ալեկոծ՝ յուզեալ է —ն, the sea is turbulent, swelling, rolling;
ալեկոծի, փրփրէ ծովն, the sea runs high, foams, froths;
մրրկալից՝ մոլեգին՝ զայրագին՝ փրփրադէզ՝ ահեղագոչ՝ անսանձ՝ սպառնալից՝ անգութ —, stormy or tempestuous, dreadful or furious, angry or raging, foaming, thundering or roaring, unruly or ungovernable, threatening, pitiless ocean;
— աչեր, blue of sea-green eyes.


Voir tout

ԸՆՏԵԼ ԸՆՏԵԼՈՒԹԻՒՆ. cf. ԸՆԴԵԼ, ԸՆԴԵԼՈՒԹԻՒՆ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անընտել, ի, ից

Անընտելութիւն, ութեան

Դժուարընտել

Դիւրընտել

Ընտելակից

Ընտելանիմ, տելայ

Ընտելասէր

Ընտելացուցանեմ, ուցի

Ընտելուզած

Ընտելուզանեմ, ուզի

Ընտելուզուած

Ընտելութիւն, ութեան

Ընտելուցանեմ, ուցի

Մարդընտել

Նախընտել

Voir tout