adv.

familiarly, domestically, confidently.

adv.

οἱκείως familiariter γνήσιως genuine Իբրեւ ընտանի. ընտանութեամբ. մերձաւորաբար. ընտանի օրինակաւ. յարմարապէս. ըստ պատշաճի. հարազատաբար.

Կամէր ընտանեբար միտ մտանել անօրինին. (Եղիշ. ՟Դ։)

Զամենեցունց Աստուածն մեզ ընտանեբար կոչել. (Խոսր.։)

Ընտանեբար խօսէր ընդ նմա (Աստուած ընդ Աբրահամու). (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Ոչ զոք ունիմ համաշունչ, եթէ ընտանեբար հոգայցէ վասն ձեր. յն. հարազատաբար. (Փիլիպ. ՟Բ. 20։)

Ընտանեբար բացարել. (Արիստ. եւ Պորփ.։)

Ընտանեբար պատշաճել աներեւութիցն զերեւելիսս. (Դիոն.։)

(Արիստ. աշխ.)

Ըստ ընդանեբար իւրեանց կազմութեան. իմա՛, համաբնական կամ պատկանաւոր։